Cơ cấu tổ chức

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Email: huongntt.mnhhd@badinhedu.vn

Số điện thoại: 0912722424

Phạm Thu Hường

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng

Email: huongpt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại: 0966799619

Trương Thị Mai Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email: huongttm.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trương Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Email: huyentt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: Giáo viên

Email: vannth.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Ngọc Hoa

Chức vụ: Giáo viên

Email: hoann.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phạm Thị Phương Nhi

Chức vụ: Giáo viên - CTCĐ

Email: nhipp.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Giáo viên

Email: thuyntt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Thị Huế

Chức vụ: Giáo viên

Email: huett.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Lê Bích Vân

Chức vụ: Giáo viên

Email: vanlb.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Nhị Hà Châu

Chức vụ: Giáo viên - TTCM

Email: chautnh.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Hà Thị Kim Dung

Chức vụ: Giáo viên

Email: dunghtk.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Vũ Hồng Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email: nhungvh.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phạm Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên

Email: luongpt.mnsn@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo viên

Email: anhnn.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phạm Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email: huongptt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Thiên Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email: huongntt1.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Thị Xuân Ngọ

Chức vụ: Giáo viên

Email: ngottx.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thuỳ Dung

Chức vụ: Giáo viên

Email: dungnt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Diệu Thúy

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư chi đoàn

Email: thuynd.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Thị Thúy

Chức vụ: Tổ trưởng Văn phòng - Văn thư

Email: thuytt.mnsm@badinhedu.vn

Số điện thoại: 0944422386